Help a chymorth

Cwestiynau Cyffredin

Oes angen i mi fewngofnodi ar QiW i chwilio?

Nac oes. Gallwch chwilio, a lawrlwytho ac argraffu canlyniadau heb fewngofnodi.

Oes angen i mi allu mewngofnodi?

Dim ond staff Cymwysterau Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyrff Dyfarnu sydd am gyflwyno cymwysterau i QiW sy'n defnyddio'r cyfleuster mewngofnodi.

Sut rydw i'n chwilio am gymwysterau ar QiW?

Ar y dudalen hafan, gallwch naill ai glicio ar "Chwilio" yn y rhuban uchaf neu glicio ar y botwm 'Chwilio'. Mae hyn yn mynd â chi i'r sgrin "Chwilio Sylfaenol". Yma, gallwch roi manylion yn unrhyw un o'r wyth maes a ddangosir er mwyn canfod cymwysterau.

Os hoffech chwilio am rywbeth yn fwy penodol, gallwch glicio ar "Uwch" a bydd rhagor o opsiynau chwilio i'w gweld. Yma, gallwch chwilio yn ôl dyddiadau cymwysterau, dewisiadau Cyn ac Ar Ôl 16 oed a meini prawf eraill sy'n fwy manwl.

Drwy glicio ar "Dewis meysydd" gallwch ddewis pa feysydd yr hoffech eu gweld yn eich canlyniadau chwilio. Os na fyddwch yn dewis unrhyw feysydd, bydd y dangosydd rhagosodedig yn cynnwys:

  • Rhif Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau Cymru
  • Rhif y Cymhwyster
  • Corff Dyfarnu
  • Teitl y Cymhwyster
  • Math o Gymhwyster
  • Lefel y Cymhwyster
  • Iaith
  • Statws

Gellir gweld rhagor o fideos tiwtorial sy’n egluro sut i ddefnyddio QiW ar y dudalen we Beth yw QiW?  Yn agor mewn ffenestr newydd

A allaf dalfyrru term?

Gallwch chwilio QiW gan ddefnyddio termau wedi'u talfyrru. Er enghraifft, os byddwch yn teipio "Cym" ar y sgrin "Chwilio am Gymwysterau", bydd y canlyniadau chwilio yn cynnwys cymwysterau â "Cymraeg" yn y teitl.

A allaf gymharu gwybodaeth am gymwysterau?

Gallwch.  Os ydych yn gwybod rhifau Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau Cymru neu Rifau Cymwysterau nifer o gymwysterau rydych yn dymuno eu cymharu, gallwch eu nodi yn y maes perthnasol ar y dudalen chwilio - gyda bwlch rhyngddynt.  Wedyn, gallwch ddewis pa feysydd yr hoffech eu gweld e.e. Dewis Cyn 16 oed.  Pan fyddwch yn clicio ar "Chwilio", caiff y cymwysterau roeddech am eu gweld eu harddangos ynghyd â'r meysydd roeddech yn awyddus i'w cymharu.

A allaf chwilio yn Gymraeg?

Gallwch.  Mae QiW yn gwbl ddwyieithog.  Mae angen i ddefnyddwyr gymryd gofal - er y gallwch ganfod cymhwyster drwy chwilio yn Gymraeg, efallai mai dim ond yn Saesneg y gellir ei addysgu.  Gallwch nodi dewisiadau iaith y cymhwyster drwy edrych ar y maes 'Iaith'.

A allaf gadw fy chwiliadau?

Gallwch.  Unwaith y byddwch wedi nodi eich meini prawf, dewis y meysydd yr hoffech eu gweld a chlicio ar "Chwilio", gallwch naill ai ddefnyddio nod tudalen/ffolder ffefrynnau neu gopïo'r URL.  Bob tro y byddwch yn clicio ar dudalen sydd wedi'i chadw, neu'n rhoi'r URL yn eich porwr, cewch weld y wybodaeth ddiweddaraf sydd wedi'i chadw ar QiW.

Sut mae addasu fy meini prawf chwilio?

Ar y dudalen Canlyniadau Chwilio, bydd rhestr o'r meini prawf a nodwyd gennych a thabl o'r canlyniadau.  Os byddwch angen addasu eich meini prawf chwilio, cliciwch ar y botwm "Addasu meini prawf" a byddwch yn dychwelyd at eich canlyniadau chwilio.

Ni allaf weld y cymhwyster rwy'n chwilio amdano.

Gall fod sawl rheswm am hyn:

1. Efallai nad yw Cymwysterau Cymru wedi gorffen adolygu'r cymhwyster yn llawn eto.

2. Efallai bod Cymwysterau Cymru wedi gwrthod y cymhwyster.

3. Efallai bod y cymhwyster wedi'i archifo, gan nad yw'n cael ei addysgu mwyach.

Cysylltwch â ni ar recognitionandapproval@qualificationswales.org gan ddyfynnu rhif y cymhwyster a/neu'r teitl llawn am gymorth pellach

Hoffwn weld rhagor o fanylion am gymhwyster penodol.

Unwaith y byddwch wedi chwilio ac wedi nodi cofnodion y cymhwyster yr hoffech ddysgu mwy amdano, gallwch glicio ar y botwm "gweld" ar ochr dde'r cofnod.  Wedyn, bydd modd i chi weld y cymhwyster yn fanwl.

Os hoffech weld gwybodaeth bellach, megis data unedau, gallwch glicio ar y ddolen mae'r Corff Dyfarnu wedi'i darparu i'w wefan ei hun ar y sgrin "Gweld Cymhwyster".

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng "Rhif Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau Cymru" a "Rhif y Cymhwyster"?

Caiff 'Rhif Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau Cymru'' ei bennu ar gyfer pob cymhwyster a gyflwynir i QiW.  Os caiff cymhwyster ei gyflwyno i QiW i’w ddefnyddio yng Nghymru, ond ei fod hefyd ar gael yn Lloegr, bydd ganddo 'Rif Cymhwyster' (a gaiff ei gynhyrchu gan y Porth).  Rydym wedi cynnwys y ddau rif yn ein system er mwyn helpu defnyddwyr i ganfod cymwysterau.

Ni allaf ganfod y mesurau perfformiad ar gyfer cymhwyster.

Os hoffech weld y mesurau perfformiad ar gyfer cymhwyster, bydd angen i chi glicio ar y botwm "Data Llywodraeth Cymru" ar frig ochr dde'r dudalen "Gweld y Cymhwyster".

Caiff y wybodaeth hon ei rheoli gan Lywodraeth Cymru.  Os bydd unrhyw ymholiadau eraill gennych, bydd angen i chi gysylltu â IMS@gov.wales yn uniongyrchol.

Ni allaf weld a yw cymhwyster yn cyfrif fel dewis

Os hoffech weld y data o ran dewisiadau Cyn ac Ar Ôl 16 oed, bydd angen i chi glicio ar y botwm "Data Llywodraeth Cymru" ar frig ochr dde'r dudalen "Gweld y Cymhwyster".

Caiff y wybodaeth hon ei rheoli gan Lywodraeth Cymru.  Os bydd gennych unrhyw ymholiadau pellach, bydd angen i chi gysylltu â 14-19@gov.wales yn uniongyrchol.

Ni allaf weld a yw cymhwyster yn cyfrif fel un Cyffredinol neu Alwedigaethol.

Os hoffech weld y Categori Cynllunio Cwricwlwm ar gyfer y cymhwyster, bydd angen i chi glicio ar y botwm "Data Llywodraeth Cymru" ar frig ochr dde'r dudalen "Gweld y Cymhwyster".

Caiff y wybodaeth hon ei rheoli gan Lywodraeth Cymru.  Os bydd gennych unrhyw ymholiadau pellach, bydd angen i chi gysylltu â 14-19@gov.wales yn uniongyrchol.

Sut y caiff codau diystyru eu defnyddio wrth gyfrifo gwybodaeth am berfformiad ysgolion uwchradd?

Os bydd disgybl yn astudio mwy nag un cymhwyster gyda'r un Cod Diystyru, ni chaiff y cymhwyster â'r gradd is ei gyfrif at ddibenion perfformiad ysgol.

Sut ydw I'n allforio fy nghanlyniadau chwilio?

Mae botwm "Allforio" ar y dudalen Canlyniadau Chwilio, o dan y rhestr o gymwysterau a ganfuwyd. Cliciwch ar hwn a gallwch ddewis naill ai agor neu gadw'r canlyniadau. Dewiswch "Agor" a chaiff y canlyniadau eu dangos ar ffurf taenlen .csv.

Sut ydw I'n cadw fy nghanlyniadau chwilio?

Mae botwm "Allforio" ar y dudalen Canlyniadau Chwilio, o dan y rhestr o gymwysterau a ganfuwyd. Cliciwch ar hwn a gallwch ddewis naill ai agor neu gadw'r canlyniadau. Dewiswch "Cadw" a gallwch gadw'r canlyniadau ar ffurf taenlen mewn ffeil ar eich cyfrifiadur.

Sut rydw i'n creu cymhwyster yn QiW?

Gall Cyrff Dyfarnu fewngofnodi i QiW a chlicio ar "Creu", er mwyn mynd i ffurflen gais lle gallant greu cymwysterau i'w hadolygu.

Gellir gweld arweiniad ynghylch creu cymwysterau yn QiW a’r broses Cymeradwyo/Dynodi ar y dudalen we Beth yw QiW?  Yn agor mewn ffenestr newydd

Faint o amser y bydd ei angen i ddynodi fy nghymhwyster?

Cyn belled â bod Cyrff Dyfarnu yn darparu digon o dystiolaeth, bydd penderfyniad dynodi’n cael ei gymryd o fewn 15 diwrnod gwaith o wneud cais.

Sut rydw i’n gofyn am enw defnyddiwr a chyfrinair er mwyn mynd i mewn i QiW?

Os hoffech ofyn am enw defnyddiwr a chyfrinair QiW, cysylltwch â ni.

Rwyf wedi cloi fy hunan allan o QiW, sut rydw i’n ailosod fy nghyfrinair?

Os ydych yn cloi eich hun allan o QiW ni fydd y system yn gadael i chi ail-ymgais i fewngofnodi am gyfnod byr o amser. Rydym yn argymell i chi aros ychydig funudau cyn ceisio fewngofnodi eto.

Os na allwch fewngofnodi eto, gallwch ofyn am ailosod cyfrinair trwy gysylltu â ni.

Sut rydw i’n ailosod fy ngyfrinair?

Gallwch wneud cais am ailosod cyfrinair trwy gysylltu â ni.


Canllawiau pellach

Mae canllawiau a mwy o adnoddau ar gael yma Yn agor mewn ffenestr newydd.


Rhestr Termau

Mae rhestr termau ar gael yma Yn agor mewn ffenestr newydd.